Forumi i Shtatë Vjetor Rajonal i Sundimit të Ligjit në Evropën Juglindore
COVID-19 dhe Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Agjendë

Dita e I-rë

09h30

Seanca e hapjes

Fjala e mirëseardhjes nga organizatorët dhe prezantimi i Forumit 

Biljana Braithwaite, Drejtore e Programit për Ballkanin Perëndimor, AIRE Centre

Goran Miletic, Drejtor për Europën, Civil Rights Defenders 

 

Fjala e mirëseardhjes nga mbështetësit e Forumit

Hartmut Rank, Drejtor i Programit të Sundimit të Ligjit në Evropën Juglindore

10h00

KEDNJ-ja dhe Pandemia – Sundimi i Ligjit si Parim Udhëheqës i Sistemit të Konventës

Robert Spano, President i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

10h25

Ruajtja e të Drejtave të Njeriut në Kohë Krize të Shëndetit Publik

Dunja Mijatović, Komisionere e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut

10h50

Pushim

11h15

Të drejtat e parashikuara nga Konventa të prekura nga pandemia COVID-19 dhe nga reagimet e shteteve ndaj pandemisë, duke përfshirë një diskutim mbi detyrimet pozitive dhe negative të shteteve

Panel Diskutimi:

Moderatorët: Gjyqtari Tim Eicke dhe Biljana Braithwaite

Panelistët: Gjyqtarë dhe ish-gjyqtarë të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Gjyqtari Jovan Ilievski: Detyrimet pozitive të shteteve në lidhje me të drejtën e jetës

Gjyqtarja Ivana Jelić: Detyrimet pozitive të shteteve në lidhje me ndalimin e torturës, trajtimit çnjerëzor dhe degradues

Ledi Bianku (ish- gjyqtar): E drejta për liri dhe siguri dhe e drejta për lirinë e lëvizjes

Gjyqtari Paul Lemmens: Kapërcimi i sfidave për funksionimin e duhur të gjyqësorit gjatë një pandemie

12h45

Pushim

14h00

Të drejtat e parashikuara nga Konventa që preken nga pandemia COVID-19 dhe nga reagimet e shteteve ndaj pandemisë, duke përfshirë një diskutim mbi detyrimet pozitive dhe negative të shteteve (vazhdim)

Panel Diskutimi

 

Moderatori: Robert Spano, President i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Panelistë: Gjyqtarët e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Gjyqtari Darian Pavli: E drejta për respektimin e jetës private dhe lirinë e fesë

Gjyqtarja Anja Seibert-Fohr: Liria e shprehjes, e tubimit dhe organizimit

Gjyqtarja Ksenija Turković: E drejta për arsimim, pronë dhe zgjedhje të lira

Gjyqtari Tim Eicke: Parimet e ligjshmërisë dhe proporcionalitetit

Gjyqtari Faris Vehabović: Derogimet nga Konventa në kohë të jashtëzakonshme

15h30

Fundi i ditës së I-rë

(Forumi vazhdon në kryeqytetet e rajonit deri në orën 17:00 me diskutim të moderuar mbi temën ‘Ndikimi i pandemisë COVID-19 mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut në vendet e rajonit’)

Dita e II-të

09h30

Përmbledhje e situatës në Ballkanin Perëndimor

Raportim nga grupet kombëtare të punës

Moderatori: Krešimir Kamber, Drejtoria e Jurisconsult, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

10h50

Pushim

11h20

Sfidat e së ardhmes në mbrojtjen e të drejtave të njeriut – një diskutim bazuar në jurisprudencën përkatëse të GJEDNJ-së

Panel diskutimi

Moderatori: Ledi Bianku, ish-Gjyqtar në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut dhe Profesor i Asociuar, Universiteti i Strasburgut

Panelistët: Gjyqtarët dhe ish-gjyqtarët e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Gjyqtarja Paul Lemmens

Gjyqtarja Ivana Jelić

Gjyqtarja Anja Seibert-Fohr

Mirjana Lazarova Trajkovska (ish-gjyqtare)

12h30

Diskutimi përmbyllës

Përfundimet e Forumit

Presidenti Robert Spano

Biljana Braithwaite

Goran Miletić

12h50

Fundi i Forumit