Заштита на човековите права и одговор на пандемијата КОВИД-19

Албанија, како и многу земји во светот во ова време на пандемија, се соочува со предизвикот да воспостави правична рамнотежа помеѓу заштитата на здравјето, минимизирањето на економските и социјалните потешкотии и почитувањето на човековите права. Рестриктивните мерки неизбежно ги нарушуваат човековите права и основните слободи, кои се всушност составен и неопходен дел на секое демократско општество во кое постои владеење на правото.

Учејќи од ова искуство, акцијата „Поддршка за извршувањето на судските одлуки и олеснување на извршувањето на пресудите на ЕСЧП во Албанија“ ги поддржува јавните власти во обезбедувањето на понатамошно почитување на човековите права и владеење на правото во какви било вонредни околности што може да се појават, како што се природни катастрофи или пандемии. За да им се пружи помош на властите, како и на правните професионалци и практичари, во рамките на проектот беше изготвена проценка на почитувањето на човековите права во законодавните и регулаторните одговори на пандемијата КОВИД-19, во чиј фокус беа клучните согледувања за човековите права во време на пандемијата КОВИД-19. Во проценката се даваат клучни согледувања во врска со  карантинот и рестриктивните мерки, и се истакнува важноста на пристапот заснован на човекови права како одговор на вонредни околности.

Таа има за цел да им помогне на албанските власти во ефикасното и навремено спроведување на домашните судски одлуки и извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права. Посебно внимание е посветено на предметите што се однесуваат на правата на жалителите на мирно уживање на својот имот.

Овде можете да најдете подетални информации за акцијата: https://www.coe.int/en/web/national-implementation/albania-hfii-supporting-enforcement-of-judicial-decections-and-facilitating-execution-ofectect-judements-in-albania.

Преземено од Советот на Европа