Treći regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

18 – 19.03.2016 – SARAJEVO

Fokus Trećeg foruma je bio na potrebi za nezavisnošću i nepristrasnošću pravosuđa u skladu sa članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji garantuje pravo na pravično suđenje. Na forumu se diskutovalo o sledećim ključnim pitanjima: nezavisnosti pravosuđa od izvršne vlasti, parlamenta i političkih partija, načinu imenovanja sudija i garancijama protiv eksternog pritiska. Takođe je stavljen akcenat na značaj nepristrasnosti koja podrazumeva odsustvo predrasuda i pristrasnosti.

[FinalTilesGallery id='3']

Izveštaj

Treći regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropiu je održan od 18. do 19. marta 2016. godine u Sarajevu, BiH, u Gradskoj vijećnici. Ovaj godišnji forum koji AIRE centar i organizacija Civil Rights Defenders organizuju od marta 2014, okuplja više predstavnike najviših sudova, institucija i nevladinih organizacija iz čitavog regiona. Cilj je da se ohrabri regionalna saradnja na polju osnaživanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, kao i da se državama Jugoistočne Evrope pomogne na njihovom putu ka pridruživanju EU. Forum je sada na putu da bude prepoznat kao ključni godišnji događaj sa aspekta vladavine prava u regionu, koji pomaže liderima u pravosudnim i pravnim institucijama da podele iskustva i uče jedni od drugih, a sve u cilju promovisanja većeg stepena poštovanja ljudskih prava, viših standarda u sprovođenju Evropske konvencije o ljudskim pravima i bržih evropskih integracija. Ovogodišnji Forum je organizovan uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Vlade Švedske, Regionalnog saveta za saradnju i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Nemačke korporacije za međunarodnu saradnju). Fokus Trećeg foruma je bio na potrebi za nezavisnošću i nepristrasnošću pravosuđa u skladu sa članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji garantuje pravo na pravično suđenje. Forum je okupio preko 120 učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Među njima su bili sudije Evropskog suda za ljudska prava, predsednici i sudije nacionalnih vrhovnih i ustavnih sudova, predsednici i predstavnici pravosudnih veća, direktori pravosudnih akademija i institucija, predstavnici Vlada pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici NVO-a i prominentni pravni stručnjaci. Učesnici su dobili priliku da se upoznaju i daju svoj doprinos u okviru panel diskusija, interaktivnih radnih grupa i predavanja tokom ovih dan i po.