Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Албанија

Во овој документ се дадени пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Република Албанија од моментот кога државата ја ратификуваше Европската конвенција на 2 октомври 1996 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 70 пресуди и 62 одлуки кои се однесуваат на Албанија.

echr-alb