Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Shqipëria

Ky dokument pasqyron gjykimet e GjEDNj-së në lidhje me Republikën e Shqipërisë, që nga ratifikimi i Konventës Europiane më 2 tetor 1996. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 79 aktgjykime dhe 62 vendime në lidhje me Shqipërinë.

echr-alb