Albanske vlasti moraju da uspostave posebnu medicinsku ustanovu za osobe sa mentalnim smetnjama lišene slobe

U slučaju Strazimiri protiv Albanije (predstavka br. 34602/16, od  21.01.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je postojalo:

  • kršenje člana 3 (zabrana nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima („EKLJP“) zbog neadekvatnih uslova života u zatvorskoj bolnici u kojoj je aplikant pritvoren i nedovoljne psihijatrijske nege;
  • kršenje člana 5 st. 1, 4 i 5 (pravo na slobodu i sigurnost), posebno zbog toga što je aplikant bio lišen slobode u zatvoru, a ne medicinskoj ustanovi, kao i zbog toga što je postupak povodom njegove žalbe na pritvor pred Vrhovnim sudom i dalje u toku od 2016. godine.

Slučaj se odnosi na pritvor podnosioca predstavke, Arbena Strazimirija, koji je nakon što je oslobođen krivične odgovornosti zbog mentalne bolesti, ostao pritvoren u zatvoru, a ne u medicinskoj ustanovi. Nacionalni sudovi i organi gonjenja su smatrali da nije u suprotnosti sa zakonom da se mentalno bolesne osobe koje su oslobođene krivične odgovornosti, sve dok se ne izgrade specijalizovane ustanove, smeste u ustanovu koja je prilagođena njihovim potrebama, poput specijalnog krila zatvorske bolnice u Tirani.

ESLJP je posebno utvrdio da je postojalo dugogodišnje propuštanje albanskih vlasti da uspostave posebnu medicinsku ustanovu za osobe sa mentalnim smetnjama lišene slobode na osnovu prinudnog obaveznog lečenja. Takav propust dovodi do kršenja domaćih zakonskih obaveza i ukazuje na strukturalni problem.

Osim toga, ESLJP je utvrdio da albansko zakonodavstvo ne predviđa pravo na nadoknadu za nezakonito zatvaranje pojedinaca u specifičnoj situaciji g. Strazimirija, niti je Vlada predložila domaću sudsku praksu koja bi dokazala drugačije.

ESLJP je shodno članu 46 (obavezujuća sila i primena) utvrdio da vlasti moraju hitno osigurati da aplikant primi individualizovanu terapiju i razmotriti njegovo smeštanje u alternativnom okruženju, van zatvorskog objekta. ESLJP je takođe utvrdio da Albanija treba što pre da preduzme mere kako bi obezbedila odgovarajuće životne uslove i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu mentalno obolelim osobama koje su lišene slobode odlukom sudova da se odredi njihovo obavezno lečenje. Takve mere treba da uključuju ili obnovu postojećih objekata ili stvaranje novih specijalizovanih objekata čija bi svrha bila izlečenje ili ublažavanje mentalnog zdravlja zatvorenika, smanjenje njihove opasnosti i olakšavanje njihove reintegracije u društvo. Osim toga, vlasti bi trebalo da angažuju dovoljno kvalifikovane radnike i razmotre, gde je to moguće, mogućnost ambulantnog lečenja.

Preuzeto sa veb sajta Evropskog suda za ljudska prava