An Overview of the Jurisprudence of the European Court on Human Rights: the prohibition against torture, inhuman or degrading treatment or punishment

This guide offers an overview of the European Court of Human Rights’ jurisprudence on Article 3 of the European Convention on Human Rights – the prohibition against torture, inhuman or degrading treatment and punishment. Understanding the negative obligation on States to not directly engage in prohibited treatment and the positive, procedural and operational obligations to ensure that individuals within a State’s jurisdiction are protected from prohibited treatment is of critical importance. By providing an analysis of the Court’s jurisprudence and case summaries of relevant case-law, this publication hopes to assist in furthering the understanding of Article 3 and aid in the implementation of this Convention right in the Western Balkans region.

Преглед на судската пракса на Европскиот суд за човекови права:  забрана на мачење, нечовечко или понижувачкo постапување или казнување

Овој водич нуди преглед на судската пракса на Европскиот суд за човекови права за членот 3 од Европската конвенција за човекови права – забраната на мачење, нечовечкото или понижувачкото постапување и казнување. Разбирањето на негативната обврска на државите да не се вклучуваат директно во забранетото постапување и позитивните, процесни и оперативни обврски да се осигура дека поединците во рамките на јурисдикцијата на државата се заштитени од забранет третман е од клучна важност. Преку давањето анализа на судската пракса на Судот и резимеа на предметите од релевантната судска пракса, се надеваме дека оваа публикација ќе го помогне унапредувањето на разбирањето на членот 3 и ќе го потпомогне спроведувањето на правата од Конвенцијата во регионот на Западниот Балкан.

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava: zabrana mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

U ovom vodiču je dat pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava o članu 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima kojim se zabranjuje mučenje i nečovečno ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje. Razumevanje negativne obaveze države da sâma neposredno ne krši ovu zabranu i njenih pozitivnih, procesnih i operativnih obaveza da obezbedi zaštitu od zabranjenog postupanja ljudima koji se nalaze u njenoj nadležnosti od ključnog je značaja. Ova publikacija, u kojoj je data analiza jurisprudencije Evropskog suda i prikazi njegove relevantne prakse, ima za cilj da produbi razumevanje člana 3 i doprinese primeni ovog konvencijskog prava u regionu Zapadnog Balkana.

Pasqyrë e Jurispudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  ndalimi i torturës, trajtimit apo ndëshkimit jonjerëzor apo denigrues

Ky udhërrëfyes ofron një shikim të përgjithshëm të jurisprudencës së Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut mbi nenin 3 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut – ndalimi i torturës, trajtimit ose ndëshkimit çnjerëzor ose poshtërues. Kuptimi i detyrimit negativ të Shteteve për të mos u përfshirë direkt në trajtim të ndaluar dhe detyrimet pozitive, procedurale dhe operacionale, për të siguruar që individët brenda juridiksionit të një Shteti janë të mbrojtur nga trajtimi i ndaluar është i rëndësisë kritike. Duke bërë një analizë të jurisprudencës së Gjykatës dhe përmbledhjeve të çështjeve relevante nga praktika gjyqësore, ky publikim mëton të mbështesë të kuptuarit e mëtejshëm të nenit 3 dhe të ndihmojë zbatimin e kësaj të drejte të Konventës në rajonin e Ballkanit Perëndimor.