Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Босна и Херцеговина

Во овој документ се дадени пресуди и избрани одлуки на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Босна и Херцеговина од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција за човекови права и основни слободи на 12 јули 2002 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 45 пресуди и 76 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Босна и Херцеговина.

echr-bih