ECHR Judgements Overview – BiH

Ky dokument pasqyron aktgjykimet dhe vendimet e zgjedhura të GjEDNj-së në lidhje me Bosnjën e Hercegovinën, që nga ratifikimi i Konventës Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore më 12 korrik 2002. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 45 aktgjykime dhe 76 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Bosnjën e Hercegovinën.

echr-bih