Во предметот Јурчиќ против Хрватска (жалба бр. 54711/15, 04.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 14 (забрана на дискриминација) од Европската конвенција за...

Во предметот Напотник против Романија (жалба бр. 33139/13, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на членот 1 од Протоколот бр. 12 (општа забрана...

Во предметот Тершана против Албанија (жалба бр. 48756/14,04.08.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 2 (право на живот) од Европската конвенција за...

Од избувнувањето на пандемијата, забележан е драматичен пораст на евидентирани случаи на насилство врз жените и семејно насилство, како во светот, така и во земјите-членки на Советот на Европа. Комитетот...

U slučaju Y protiv Bugarske (predstavka br. 41990/18 od 20.02.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je kršenje pozitivne obaveze iz članova 3 i 8 Evropske konvencije o...

Целта на истражувањето е да се обезбедат цврсти докази за донесување на одлуки кое би се засновало на информираност на жените и нивно застапување на различни нивоа за да се...

Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Одделот за родова рамноправност на ОБСЕ на 15 мај 2019 година во Скопје ja претставија анкетата за благосостојбата и безбедноста на жените во Северна...

Во својот извештај, Комитетот на ОН за елиминација на дискриминацијата врз жените (CEDAW) изрази критики за српските закони со кои на жените со попреченост им се одзема деловната способност, како...

Агенцијата на ОН за родова еднаквост и зајакнување на жените во Србија (UN Women) и тимот за човекови права на ОН во Србија, заедно со организациите на граѓанското општество, ги...

,,Сите жени и девојки имаат право да живеат без насилство. За жал, ова не е реалност. Една од три жени доживеала физичко или сексуално насилство - 22% страдаат од рацете...