Во предметот  Рамазан Демир против Турција (жалба бр. 68550/17, 09.02.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување: слобода на примање...

Во предметот Неагу против Романија (жалба бр. 21969/15, 10.11.2020), Европскиот суд за човекови права утврди со мнозинство гласови дека дошло до повреда на членот 9 (право на слобода на мислење,...

Во предметот Мариш против Романија (жалба бр. 58208/14, 22.10.2020), Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесува на одбивањето на романските власти да...

Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1...

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je zvaničnu listu principa o postupanju sa osobama lišenim slobode u kontekstu pandemije Coronavirus disease 2019...

Во предметот Стразимири против Албанија (жалба бр. 34602/16, од 21 јануари 2020 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека: дошло до повреда на член 3 (забрана...

Во предметот Улемек против Хрватска (жалба бр. 21613/16 од 31 октомври 2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) утврди дека дошло до повреда на член 3 (понижувачко постапување) од...

Во предметот Пуриќ и Р.Б. против Србија (жалби бр. 27929/10 и 52120/13), Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на член 5, став 3 од Европската конвенција за...

Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување (КПТ) објави извештај за последната посета на Албанија во ноември 2018 година. За време на својата посета, КПТ...

Во предметот на Риѕото против Италија (жалба бр. 20983/12 од 5 септември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 5, став...