Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1...

Во предметот Улемек против Хрватска (жалба бр. 21613/16 од 31 октомври 2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) утврди дека дошло до повреда на член 3 (понижувачко постапување) од...

Во предметот Пуриќ и Р.Б. против Србија (жалби бр. 27929/10 и 52120/13), Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на член 5, став 3 од Европската конвенција за...

Во предметот на Риѕото против Италија (жалба бр. 20983/12 од 5 септември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 5, став...

Во предметот на Ал Хусин против Босна и Херцеговина (бр. 2) (жалба бр. 10112/16 од 25 јуни 2019-та година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека: дошло...

Во случајот Биговиќ против Црна Гора, Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на членот 5, став 1, повреда на членот 5, став 3 и повреда на член 3 (во...

Во предметот Илнзеер (Ilnseher) против Германија, Европскиот суд за човекови права се изјасни дека нема повреда на Конвенцијата. Предметот се однесуваше на законитоста на дополнителен превентивен притвор на лице осудено...