Во предметот Чвик против Полска (жалба бр. 31454/10, 05.11.2020) Европскиот суд за човекови права утврди, со пет гласа „за“ и два „против“, дека дошло до повреда на членот 6, став...

Во предметот А и Б против Романија (жалба бр. 48442/16, 02.06.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло повреда на член 2 (право на живот) од Европската...

Во предметот Кулијас против Кипар (жалба бр. 48781/12, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 6, став 1 (право на правично судење) од...

Уставниот суд на Босна и Херцеговина заклучи на 22.04.2020 година дека дошло до повреда на правото на жалителот на слобода на движење согласно член II (3) (м) од Уставот на...

Од избувнувањето на пандемијата, забележан е драматичен пораст на евидентирани случаи на насилство врз жените и семејно насилство, како во светот, така и во земјите-членки на Советот на Европа. Комитетот...

Генералниот секретар на Советот на Европа, Марија Пејчиновиќ Буриќ, издаде прирачник за почитување на човековите права, демократијата и владеењето на правото за време на кризата предизвикана од КОВИД-19 за сите...

Во предметот Драган Петровиќ против Србија (жалба бр. 75229/10, 14.04.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот...

Директорот за човекови права на Советот на Европа го прими Државниот секретар на Министерството за правда на Србија, на маргините на состанокот на Комитетот на заменици министри на Советот на...

Во предметот на Фајковиќ и други против Босна и Херцеговина (жалба бр. 38868/17, 11.02.2020), Европскиот суд за човекови права ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на побарувањата на жалителите...

Групата на држави против корупцијата (ГРЕКО) го објави на 06.02.2020 год. својот Втор извештај за усогласеност во рамките на  четвртиот круг на оценка на Црна Гора (за спречување на корупцијата...