Во својата одлука во предметот X и други против Ирска (жалба бр. 23851/20 и 24360/20, 22.06.2023 година), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека немало повреда на член 14...

Во предметот Макате против Литванија (жалба бр. 61435/19, 23.01.2023) Европскиот суд едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 10 (слобода на изразување) од Европската конвенција за човекови права. Предметот се...

Во предметот Јуришиќ против Хрватска (бр. 2) (претставка број 8000/21, 7.7.2022),  Европскиот суд за човекови права не утврди повреда на член 8 (Право на почитување на приватниот и семејниот живот). Предметот...

Во предметот Х и други против Албанија (жалби бр. 73548/17 и 45521/19, 31.5.2022 година) Европскиот суд за човекови права утврди постоење на повреда на член 1 од Протоколот бр. 12...

Во рамките на проектот „Правна помош за лицата во ризик од бездржавјанство во Србија“, финансиран од УНХЦР, Праксис го подготви извештајот „Годишен извештај за детските бракови во Србија во 2021...

Во предметот И.В.Ț. против Романија (жалба бр. 35582/15, 01.03.2022 година) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дошло до повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и...

Во предметот Валдис Фјнислисдотир и други против Исланд (жалба бр. 71552/17, 18.05.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека немало повреда член 8 (право на почитување на приватниот и...

Во предметот Х и други против Бугарија (жалба бр. 22457/16, 02.02.2021), Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на процедуралниот аспект на членот 3 (забрана на нечовечно...

Во предметот на Л.Р. против Северна Македонија (жалба бр. 38067/15, 23.01.2020), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 3 (забрана на нечовечко или...

Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) во својата одлука во предметот Ц и Е. против Франција (жалба бр. 1462/18 и 17348/18) едногласно ги прогласи жалбите за недопуштени како очигледно неосновани. Предметот...