Во предметот Х и други против Бугарија (жалба бр. 22457/16, 02.02.2021), Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на процедуралниот аспект на членот 3 (забрана на нечовечно...

Во предметот на Л.Р. против Северна Македонија (жалба бр. 38067/15, 23.01.2020), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 3 (забрана на нечовечко или...

Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) во својата одлука во предметот Ц и Е. против Франција (жалба бр. 1462/18 и 17348/18) едногласно ги прогласи жалбите за недопуштени како очигледно неосновани. Предметот...

Комитетот на министри на Советот на Европа усвои на 11.12.2019 година Препорака до земјите-членки за делотворно старателство над деца без придружба и деца одвоени од родителите во контекст на миграциите. Миграциите...

Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 2 од Протоколот бр. 1 (право на образование) од Европската конвенција за човекови права, толкувано во светло...

Во предметот на К.О. и В.М. против Норвешка (жалба бр. 64808/16, 19.11.2019) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 8 (право на...

Во предметот Каак и други против Грција (жалба бр. 34215/16 од 3.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 3 (забрана...

Во рамките на програмата на Советот на Европа и Европската унија „Зајакнување на правосудното експертско знаење за слободата на изразување и медиумите во Југоисточна Европа“ (JUFREX)", организирани се неколку регионални...

Новиот закон за основно образование на Северна Македонија е чекор напред во заштитата од дискриминација и насилство во училиштата. Тој експлицитно забранува дискриминација во основното образование по сите основи, вклучително...

Во предметот А и Б против Хрватска (жалба бр. 7144/15, 20.06. 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“), со четири наспроти три гласови утврди дека не дошло до повреда...