Во предметот Судита Кеита против Унгарија (жалба бр. 42321/15, 12.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот...

Специјалниот претставник на Генералниот секретар за миграција и бегалци на Советот на Европа, заедно со Агенцијата за основни права на ЕУ (FRA) објавија нота за главните гаранции за заштита на...

Во предметот на Б.Л. и други против Франција (жалба бр. 48104/14) Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на барателите на азил сместени во...

Во предметот Зарубин и други против Литванија (жалби бр. 69111/17, 69112/17, 69113/17 и 69114/17), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) донесе одлука за недопуштеност на жалбите. Предметот се однесуваше на протерувањето...

Комитетот на министри на Советот на Европа усвои на 11.12.2019 година Препорака до земјите-членки за делотворно старателство над деца без придружба и деца одвоени од родителите во контекст на миграциите. Миграциите...

Во предметот Илиас и Ахмед против Унгарија (жалба бр. 47287/15 од 21 ноември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) го утврди следново: дошло до повреда на член...

Праксис го објави Извештајот за следење на заштитата и пружањето помош на мигрантите за октомври 2019 год. Во октомври 2019 година, Праксис продолжи да обезбедува помош за бегалците/мигрантите, преку пружање...

Во предметот Н.А. против Финска (жалба бр. 25244/18 од 14.11.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 2 (право на живот) и...

Во предметот на „Суровец против Унгарија“ (жалба бр. 15428/16, 08.10.2019 година) Европскиот суд за човекови права, едногласно одлучи дека дошло до повреда на член 10 (слобода на изразување) од Европската...

Во предметот Каак и други против Грција (жалба бр. 34215/16 од 3.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 3 (забрана...