Во предметот на И.М. против Швајцарија (жалба бр. 23887/16, 09.04.2019), Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека би дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот...

Европскиот суд за човекови права сметаше дека нема повреда на членот 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) од Европската конвенција за човекови права во предметот Кабукак (Cabucak)...

Триесет нови студии на случај се додадени на интерактивниот веб сајт на Советот на Европа, покажувајќи како Европската конвенција за човекови права ги има променето животот на луѓето на целиот...

Во предметот Леваковиќ против Данска (жалба бр. 7841/14 од 23.10.2018 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЈЛ) утврди дека не постои повреда на член 8 од Европската конвенција за човекови...

Во предметот на Релу Адријан Коман и други против Генералниот инспекторат за имиграција и други (пресуда бр C-673/16, 2018/06/05.), Европскиот суд на правдата заклучи дека терминот "брачен другар" во Директивата...

Во предметот Љатифи против Поранешната Југословенска Република Македонија (жалба бр. 19017/16 од 2018/05/17 година) Европскиот суд за човекови права со шест гласови за и еден глас против утврди дека дошло...