Во предметот на В.Ц.Л. и А.Н. против Велика Британија (жалба бр. 77587/12 и 74603/12, 16.02.2021) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 4 (забрана...

Во предметот на Т.И. и други против Грција (жалба бр. 40311/10 од 18 јули 2019 година) Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член...

Триесет нови студии на случај се додадени на интерактивниот веб сајт на Советот на Европа, покажувајќи како Европската конвенција за човекови права ги има променето животот на луѓето на целиот...

Оваа година меѓуагенциската координативна група за борба против трговија со луѓе (ICAT), која е партнер на Советот на Европа, донела одлука посебно да се всредоточи на трговија со деца, која...