Во предметот Б. против Швајцарија (жалба бр. 78630/12, 20.10.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација) во врска со членот...

Во предметот Худоровиќ и др. Словенија (жалби бр. 24816/14 и 25140/14 од 10 март 2020 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) утврди дека: не дошло до кршење на...

Во предметот на Бејзарас и Левицкас против Литванија (жалба бр. 41288/15, 14.01.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 14 (забрана на дискриминација) од...

Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) во својата одлука во предметот Ц и Е. против Франција (жалба бр. 1462/18 и 17348/18) едногласно ги прогласи жалбите за недопуштени како очигледно неосновани. Предметот...

Во својата одлука во предметот Глајзен против Швајцарија (жалба бр. 40477/13, 18.07.2019) Европскиот суд за човекови права со мнозинство гласови ја прогласи жалбата за недопуштена. Жалителот, кој е параплегичар, користи инвалидска...

Во предметот на Лингурар (Lingurar) против Романија (жалба бр.44744/14, 16.04.2019) Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека дека дошло до: повреда на членот 3 (забрана на нечовечко или...

Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на членот 14 од Конвенцијата (забрана на дискриминација) во врска со член 1 од Протоколот број 1 (заштита на имот) во...

Во предметот Лакатошова и Лакатош  (Lakatošová and Lakatoš) против Словачка (жалба бр 655/16, 11.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на членот 14 (забрана на дискриминација)...

Во предметот Алексejев (Alekseyev) и други против Русија (жалба бр.14988 / 09 и 50 други, 27.11.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на член 11...

Во предметот Хилjа Ебру Демирел против Турција (претставка бр. 30733/08 од 19.6.2018.), Европскиот суд за човекови права утврдил дека дошло до повреда на членот 14 (забрана на дискриминација), во врска...