Во предметот Тершана против Албанија (жалба бр. 48756/14,04.08.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 2 (право на живот) од Европската конвенција за...

Во предметот А и Б против Романија (жалба бр. 48442/16, 02.06.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло повреда на член 2 (право на живот) од Европската...

Уставниот суд на Босна и Херцеговина заклучи на 22.04.2020 година дека дошло до повреда на правото на жалителот на слобода на движење согласно член II (3) (м) од Уставот на...

Во предметот Кусиќ и др. против Хрватска (жалба бр. 71667/17, 16 јануари 2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Жалителите Здравко Кушиќ, Бојан Кушиќ...

Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на членот 2 од Протоколот бр. 1 (право на образование) од Европската конвенција за човекови права, толкувано во светло...

Во предметот Н.А. против Финска (жалба бр. 25244/18 од 14.11.2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 2 (право на живот) и...

Во предметот на Курт против Австрија (жалба бр. 62903/15 од 4 јули 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно одлучи дека не дошло до повреда на член 2...

Предметот Никола Виргилиу Танасе против Романија (жалба бр. 41720/13) се однесува на судија кој бил тешко повреден во сообраќајна несреќа во 2004 година. Кривичната постапка, во која г. Танасе се...

Во предметот на Мехмет Ресит Арслан и Орхан Бингол против Турција (жалба бр. 47121/06, 18/06/2019), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 2...

Во предметот Фернандез де Оливеира против Португалија (претставка бр. 78103/14, 31/01/2019) Европскиот суд за човекови права заклучи дека: немало повреда на материјалниот аспект на член 2 (право на живот) на...