Во предметот на В.Ц.Л. и А.Н. против Велика Британија (жалба бр. 77587/12 и 74603/12, 16.02.2021) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 4 (забрана...

Во предметот Чвик против Полска (жалба бр. 31454/10, 05.11.2020) Европскиот суд за човекови права утврди, со пет гласа „за“ и два „против“, дека дошло до повреда на членот 6, став...

Во предметот Кулијас против Кипар (жалба бр. 48781/12, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 6, став 1 (право на правично судење) од...

Во предметот Мраовиќ против Хрватска (жалба бр. 30373/13) Европскиот суд за човекови права, со шест наспроти еден глас, утврди дека не дошло до повреда на член 6, став 1 (право...

Во предметот на Фајковиќ и други против Босна и Херцеговина (жалба бр. 38868/17, 11.02.2020), Европскиот суд за човекови права ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на побарувањата на жалителите...

Во предметот Александру Маријан Јанку против Романија (жалба бр. 60858/15, 04.02.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 6, став 1 (право на...

Во предметот Мустафа против Бугарија (жалба бр. 1230/17 од 28.11.2019 година) Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 6, став 1 (право на...

Во предметот на Лопез Рибалда и други против Шпанија (жалби бр. 1874/13 и 8567/13),  Европскиот суд за човекови права одлучи со 14 гласа за и три против дека не дошло...

Во предметот Андерсен против Летонија (жалба бр. 79441/17, 19.9.2019), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) не утврди повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот живот) од...

Во предметот Шала против Швајцарија (жалба бр. 63896/12), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека жалбата е недопуштена, сметајќи дека тврдењата на г-дин Шала се очигледно неосновани. Предметот се...