Në rastin Strazimiri kundër Shqipërisë (kërkesa nr. 34602/16) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri ka gjetur se ka pasur: shkelje e Nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor ose...

Në rastin Sh. D. dhe të tjerëve kundër Greqisë, Austrisë, Kroacisë, Hungarisë, Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Sllovenisë (kërkesa nr. 14165/16, Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut njëzëri: i...

Në rastin Ilnseher kundër Gjermanisë, Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur shkelje të Konventës. Rasti kishte të bënte me ligjshmërinë e paraburgimit të të dënuarit për vrasje. Kërkuesi,...

Në rastin Alekseyev dhe të tjerë kundër Rusisë (kërkesa nr. 14988/09 dhe 50 të tjerë, 27.11.2018), Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje...