Në vendimin e saj në rastin e Glaisen kundër Zvicrës (kërkesa nr. 40477/13, 18/07/2019) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut me shumicë votash kërkesën e ka shpallur të papranueshme.  Kërkuesi,...

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 14 të Konventës (ndalimi i diskriminimit) së bashku me Nenin 1 të Protokollit Nr....