U predmetu Glaisen protiv Švajcarske (predstavka br. 40477/13 od 18/07/2019) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je većinom glasova doneo odluku o neprihvatljivosti predstavke. Podnosilac predstavke je paraplegičar i koristi invalidska...