Трудот „COVID-19 и влијанието врз човековите права“ беше објавен од АИРЕ Центарот на 28 април 2020 година за да обезбеди краток преглед на импликациите од борбата против COVID-19 врз заштита на човековите права,...

Во предметот на Теодороу и Цоцороу против Грција (жалба бр. 57854/15, 05.09.2019), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 12 (право на брак)...

Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на членот 14 од Конвенцијата (забрана на дискриминација) во врска со член 1 од Протоколот број 1 (заштита на имот) во...

Унгарија мора да обезбеди храна за барателите на азил кои се задржани во граничен притвор на транзитните зони, изјавил Европскиот суд за човекови права (EСЧП). Групите на бранители на човекови права...

Европскиот суд за човекови права одлучи да воведе нова практика од 1 јануари 2019 година, која вклучува посветена фаза без спор во однос на сите договорни држави. Судот ќе одлучи...

Во предметот Лакатошова и Лакатош  (Lakatošová and Lakatoš) против Словачка (жалба бр 655/16, 11.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на членот 14 (забрана на дискриминација)...

Хрватската полиција ги враќа мигрантите и барателите на азил назад во Босна и Херцеговина, во некои случаи насилно, и без да им даде можност да бараат азил. Хјуман рајтс воч...

По повод денот на Денот на човековите права, Дуња Мијатовиќ, Kомесар за човекови права на Советот на Европа, ги повика земјите-членки да запрат со нападите врз бранителите на човековите права...

Во предметот Алексejев (Alekseyev) и други против Русија (жалба бр.14988 / 09 и 50 други, 27.11.2018 година), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на член 11...