Албанија, како членка на Советот на Европа, подлежи на периодични проценки и прегледи на нејзините напори за заштита на правата и интересите на нејзините национални малцински групи. Советодавниот комитет е...

(7 ноември 2023 година) Десеттиот Годишен форум за владеење на правото треба да се одржи на 10-ти и 11-ти ноември 2023 година во Босна и Херцеговина. Во текот на изминатата...

Трудот „COVID-19 и влијанието врз човековите права“ беше објавен од АИРЕ Центарот на 28 април 2020 година за да обезбеди краток преглед на импликациите од борбата против COVID-19 врз заштита на човековите права,...

Во предметот на Теодороу и Цоцороу против Грција (жалба бр. 57854/15, 05.09.2019), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 12 (право на брак)...

Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на членот 14 од Конвенцијата (забрана на дискриминација) во врска со член 1 од Протоколот број 1 (заштита на имот) во...

Унгарија мора да обезбеди храна за барателите на азил кои се задржани во граничен притвор на транзитните зони, изјавил Европскиот суд за човекови права (EСЧП). Групите на бранители на човекови права...

Европскиот суд за човекови права одлучи да воведе нова практика од 1 јануари 2019 година, која вклучува посветена фаза без спор во однос на сите договорни држави. Судот ќе одлучи...

Во предметот Лакатошова и Лакатош  (Lakatošová and Lakatoš) против Словачка (жалба бр 655/16, 11.12.2018), Европскиот суд за човекови права едногласно заклучи дека имало повреда на членот 14 (забрана на дискриминација)...