Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Хрватска

Во овој документ e даден преглед на пресуди и избрани одлуки на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Хрватска од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи на 5 ноември 1997 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 349 пресуди и 642 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Хрватска.

echr-cro