Неодамнешна судска пракса на Европскиот суд за човекови права во однос на Албанија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Србија

Судска практика на Европскиот суд за човекови права со фокус врз 2018 година: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија и Србија

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Албанија

Во овој документ се дадени пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Република Албанија од моментот кога државата ја ратификуваше Европската конвенција на 2 октомври 1996 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 70 пресуди и 62 одлуки кои се однесуваат на Албанија.

echr-alb
echr-bih

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Босна и Херцеговина

Во овој документ се дадени пресуди и избрани одлуки на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Босна и Херцеговина од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција за човекови права и основни слободи на 12 јули 2002 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 45 пресуди и 76 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Босна и Херцеговина.

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Хрватска

Во овој документ e даден преглед на пресуди и избрани одлуки на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Хрватска од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи на 5 ноември 1997 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 349 пресуди и 642 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Хрватска.

echr-cro
echr-mak

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Македонија

Во овој документ се дадени пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Македонија од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи на 10 април 1997 година. Од 2016 година, Судот има донесено 133 пресуди и 410 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Македонија, од кои дванаесет пресуди и дваесет и две одлуки беа донесени во 2016 година.

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Црна Гора

Во овој документ се дадени пресуди и избрани одлуки на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Црна Гора. Црна Гора ја ратификуваше Европската конвенција за човекови права и основни слободи на 6 јуни 2006 година, три дена откако ја прогласи својата независност. Црна Гора се смета за одговорна за исполнување на обврските од Конвенцијата од датумот на ратификација на Конвенцијата од страна на поранешната државна заедница на Србија и Црна Гора, на 03 март 2004 година. Од 31 декември 2016 година Судот има донесено 24 пресуди и 34 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Црна Гора.

echr-mne
echr-srb

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Србија

Во овој документ се дадени пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Србија од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција на 3 март 2004 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 153 пресуди и 492 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Србија.

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – ЛГБТ

presuda lgbt
presuda romi

Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Ромска заедница