Për një Zbatim më Efikas Vendor të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut gjatë 2018: Shqipëria, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Shqipëria

Ky dokument pasqyron gjykimet e GjEDNj-së në lidhje me Republikën e Shqipërisë, që nga ratifikimi i Konventës Europiane më 2 tetor 1996. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 79 aktgjykime dhe 62 vendime në lidhje me Shqipërinë.

echr-alb
echr-bih

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Bosnja e Hercegovina

Ky dokument pasqyron aktgjykimet dhe vendimet e zgjedhura të GjEDNj-së në lidhje me Bosnjën e Hercegovinën, që nga ratifikimi i Konventës Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore më 12 korrik 2002. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 45 aktgjykime dhe 76 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Bosnjën e Hercegovinën.

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Kroacia

Ky dokument pasqyron aktgjykimet dhe vendimet e zgjedhura të GjEDNj-së në lidhje me Kroacinë, që nga ratifikimi i Konventës Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore më 5 nëntor 1997. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 349 aktgjykime dhe 642 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Kroacinë.

echr-cro
echr-mak

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Maedonia

Ky dokument pasqyron gjykimet e GjEDNj-së në lidhje me Maqedoninë, që nga ratifikimi i Konventës Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore më 10 prill 1997. Që nga 2016, dhjetori i vitit Gjykata ka nxjerrë 133 aktgjykime dhe 410 vendime të pranueshmërisë kundër Maqedonisë, prej të cilave 12 aktgjykime dhe 22 vendime u nxorën në gusht 2016.

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Mali i Zi

Ky dokument pasqyron aktgjykimet dhe vendimet e zgjedhura të GjEDNj-së në lidhje me Malin e Zi. Paketa synon ta sjellë legjislacionin turk në linjë me protokollin shtesë 6 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale më 6 qershor 2006, pasi u bë shtet i pavarur. Mali i Zi u obligua t'i përmbahej detyrimeve të Konventës që nga data e ratifikimit të Konventës nga Unioni Serbi Mali i Zi më 3 mars 2004. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 24 aktgjykime dhe 34 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Malin e Zi.

echr-mne
echr-srb

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Serbia

Ky dokument pasqyron gjykimet e GjEDNj-së në lidhje me Serbinë, që nga ratifikimi i Konventës Europiane më 3 mars 2004. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 153 aktgjykime dhe 492 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Serbinë.

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – LGBT

presuda lgbt
presuda romi

Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Komuniteti Rom