Marrëdhënia midis ndalimit të punës së detyruar dhe ndjekjes penale të viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit

Në rastin e VCL dhe AN kundër Mbretërisë së Bashkuar (kërkesat nr. 77587/12 dhe 74603/12, 16.02.2021) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje…

Shkarkimi i justifikuar i sinjalizuesit

Në rastin Gawlik kundër Lihtenshtajnit (kërkesa nr. 23922/19, 16.02.2021) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se nuk ka pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes)…

Shlyerja në euro e një kredie të marrë në franga zvicrane

Në vendimin e saj në rastin Antonopoulou kundër Greqisë (kërkesa nr. 46505/19) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka shpallur njëzëri të papranueshme kërkesën.  Rasti kishte të bënte me…

Raporti i Human Rights Watch 2021

Human Rights Watch (“HRW”) tha  në raportin e tij të fundit të publikuar në janar 2012 se të drejtat e njeriut dhe të pakicave, sundimi i ligjit dhe liria e…

Diskriminimi gjinor për shkak të refuzimit të sigurimit shëndetësor gjatë shtatzënisë

Në rastin Jurčić kundër Kroacisë (kërkesa nr. 54711/15, 04.02.2021) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 14 (ndalimi i diskriminimit), së…

Hetim joefektiv i pretendimeve të abuzimit seksual në një jetimore

Në rastin X dhe të tjerët kundër Bullgarisë (kërkesa nr. 22457/16, 02.02.2021) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur se ka pasur shkelje të aspekteve procedurale të Nenit…

Refuzimi për t’i dhënë një avokati të një të ndaluari hyrjen në uebfaqet e caktuara për të përgatitur mbrojtjen e tij cenoi lirinë e tij të shprehjes

Në rastin Ramazan Demir kundër Turqisë (kërkesa nr. 68550/17, 09.02.2021) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi, njëzëri, se kishte pasur shkelje të Nenit 10 (liria e shprehjes: liria…

Kërkesa nga të burgosurit për të dëshmuar besimin e tyre me shkrim nuk është në përputhje me Konventën

Në rastin Neagu kundër Rumanisë (kërkesa nr. 21969/15, 10.11.2020) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut, me shumicë votash, ka gjetur se ka pasur shkelje të Nenit 9 (liria e…

Pranimi i provave të marra përmes keqtrajtimit nga individë privatë

Në rastin Ćwik kundër Polonisë (kërkesa nr. 31454/10, 05.11.2020) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut me pesë vota pro dhe dy kundër ka gjetur se nuk ka pasur shkelje…

Shkelja e së drejtës për jetë private për shkak të pamundësisë së njohjes së atësisë

Në rastin Koychev kundër Bullgarisë (kërkesa nr. 32495/15, 13.10.2020) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka gjetur njëzëri se ka pasur shkelje të Nenit 8 (e drejta për respektimin…