Raporti i ri mbi mbrojtjen e pakicave kombëtare në Shqipëri

Shqipëria, si anëtare e Këshillit të Europës, i nënshtrohet vlerësimeve dhe rishikimeve periodike të përpjekjeve të saj për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e grupeve të pakicave kombëtare. Komiteti…

Shqipëria përballet me sfida të konsiderueshme në avancimin e të drejtave të grave.

Konventa për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) është traktat ndërkombëtar që kërkon të promovojë dhe mbrojë të drejtat e grave dhe vajzave në mbarë botën….

Detyrimi i shtetit për të mbrojtur pjesëtarët LGBT nga aktet homofobike të dhunës dhe për t’i hetuar ato krime

Rasti Romanov dhe të tjerët kundër Rusisë (kërkesa nr. 58358/14, 12.9.2023) lidhet me dështimin e pretenduar të shtetit për të siguruar mbrojtje për njëmbëdhjetë kërkues që i përkasin komunitetit lezbik,…

Një vështrim mbi dekadën e Forumeve të Sundimit të Ligjit në Europën Juglindore

(7 nëntor, 2023) Forumi XX vjetor i Sundimit të Ligjit do të zhvillohet më 10 dhe 11 nëntor, 2023, në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjatë dekadës së kaluar kjo  ngjarje historike,…

Raporti GRETA Serbi 2023

Organi antitrafik i Këshillit të Europës GRETA publikoi një raport të ri më 16.06.2023 për Serbinë. Raporti mirëpret hapat e ndërmarrë nga autoritetet serbe për të zhvilluar më tej kornizën…

Kërkesa e qëndrimit për ushtrimin e së drejtës për përfitimin e fëmijës

Në vendimin e saj në rastin e X dhe të tjerët kundër Irlandës (kërkesa nr. 23851/20 24360/20, 22.06.2023) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi, njëzëri, se nuk ka…

Ekuilibër i drejtë ndërmjet të drejtës për respektimin e jetës private dhe të drejtës për lirinë e shprehjes

Në rastin Mesić kundër Kroacisë (nr. 2) (kërkesa nr. 45066/17, 30.05.2023) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi me 5 vota pro dhe 2 kundër se nuk ka pasur…

Njohja e bashkësive të së njëjtës gjini

Në rastin Buhuceanu dhe të tjerët kundër Rumanisë (kërkesat nr. 20081/19 dhe 20 të tjerë, 23.05.2023), Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi me 5 vota pro dhe 2…

Viktimat e dhunës në familje në Maqedoninë e Veriut

Raportet e rasteve të dhunës në familje shtohen nga viti në vit – por shumë gra viktima mbesin vetëm në luftën e tyre, me një sistem që nuk arrin t’i…

Dhuna në familje

Në rastin A.E. kundër Bullgarisë (kërkesa nr. 53891/20, 23.05.2023) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi, njëzëri, se ka pasur shkelje të Nenit 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor ose…