Shqetësimet e të drejtave të njeriut në lidhje me Marrëveshjen e emigrantëve Itali-Shqipëri

Marrëveshja Itali-Shqipëri e shpallur më 6 nëntor 2023 dhe e ndjekur nga miratimi i parlamentit shqiptar dhe senatit italian, ngre shqetësime serioze për të drejtat e njeriut, siç përshkruhet nga…

Dhuna seksuale në vendin e punës – dënim i butë nga gjykatat kroate

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi njëzëri në rastin Vučković kundër Kroacisë (kërkesa nr. 15798/20, 12.12.2023.) se kishte pasur shkelje të neneve 3 (ndalimi i trajtimit çnjerëzor dhe…

Gjykata Europiane e Drejtësisë zgjeron mbrojtjen e azilit për gratë që përballen me dhunë gjinore

Në një vendim historik (C-621/21), Gjykata Europiane e Drejtësisë (GJED) ka zgjeruar mbrojtjen e azilit për gratë që përballen me dhunë gjinore, duke pohuar se gratë mund të njihen se…

Komiteti Kundër Torturës (KPT) publikon raportin për Serbinë

Më 25 janar 2024, Komiteti Europian për Parandalimin e Torturës dhe Trajtimit ose Ndëshkimit Çnjerëzor ose Poshtërues (CPT) publikoi raportin e tij pas një vizite në Serbi në mars 2023….

Moment historik për të drejtat e grave në Turqi: Rrëzimi i Nenit 187 për ndryshimin e mbiemrit pas martesës

Në një vendim historik, Gjykata Kushtetuese e Turqisë së fundmi shfuqizoi Nenin 187 të kodit civil, duke i dhënë fund kërkesës që gratë të marrin mbiemrin e burrit të tyre…

Trajtimi diskriminues në të drejtën e votës në zgjedhjet në Bosnjë dhe Hercegovinë

Në rastin e fundit Kovacevic kundër Bosnjës dhe Hercegovinës (kërkesa nr. 43651/22, 29.8.2023) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi, me gjashtë vota pro dhe një kundër, se kishte…

Kroacia shkeli të drejtat e personit pa shtetësi

Në rastin F.S. kundër Kroacisë (kërkesa nr. 8857/16, 05.12.2023) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut vendosi, njëzëri, se ka pasur shkelje të Nenit 1 të Protokollit nr. 7 (masa…

Keqinformimi, sulmet online dhe kërcënimet kibernetike të peizazhit digjital në Ballkan

Teksa po e lëmë pas vitin 2023, Ballkani u përfshi në një rrjet të keqorientimit digjital, të karakterizuar nga një rritje e keqinformimit, sulmeve gjinore dhe kërcënimeve kibernetike. Disa vende…

Shkelje e Nenit 3 të konventës, trajtim çnjerëzor dhe degradues, Kroaci

Në rastin Vukusic kundër Kroacisë (kërkesa nr. 37522/16) Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut gjeti shkelje të Nenit 3 (trajtim çnjerëzor dhe degradues) të Konventës Europiane për të Drejtat…

Maqedonia e Veriut shkeli të drejtën për shfrytëzim paqësor të pronësisë

Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut nxori një vendim lidhur me një çështje të ngritur kundër Maqedonisë së Veriut nga 10 individë. Këta individë e kishin paditur vendin se…