Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Македонија

Во овој документ се дадени пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Северна Македонија од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи на 10 април 1997 година. Од 2016 година, Судот има донесено 133 пресуди и 410 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Северна Македонија, од кои дванаесет пресуди и дваесет и две одлуки беа донесени во 2016 година.

echr-mak