Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Maedonia

Ky dokument pasqyron gjykimet e GjEDNj-së në lidhje me Maqedonia e Veriut, që nga ratifikimi i Konventës Europiane për të Drejtat dhe Liritë Themelore më 10 prill 1997. Që nga 2016, dhjetori i vitit Gjykata ka nxjerrë 133 aktgjykime dhe 410 vendime të pranueshmërisë kundër Maqedonia e Veriut, prej të cilave 12 aktgjykime dhe 22 vendime u nxorën në gusht 2016.

echr-mak