Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Mali i Zi

Ky dokument pasqyron aktgjykimet dhe vendimet e zgjedhura të GjEDNj-së në lidhje me Malin e Zi. Paketa synon ta sjellë legjislacionin turk në linjë me protokollin shtesë 6 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale më 6 qershor 2006, pasi u bë shtet i pavarur. Mali i Zi u obligua t'i përmbahej detyrimeve të Konventës që nga data e ratifikimit të Konventës nga Unioni Serbi Mali i Zi më 3 mars 2004. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 24 aktgjykime dhe 34 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Malin e Zi.

echr-mne