Nasilje u porodici – Sprovođenje programa za počinioce na Kosovu

U okviru projekta „Jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici na Kosovu – faza III“ izrađen je Izveštaj o politici namenjen da podrži sprovođenje programa za počinioce nasilja u porodici na Kosovu.

Sažetak o politici daje pregled trenutne situacije i pruža praktične mere ka reformi postojećeg zakonodavnog i političkog okvira. Nasilje u porodici i nasilje nad ženama i dalje je rasprostranjeno na Kosovu. Od ustavnih amandmana iz 2020. godine Istanbulska konvencija se direktno primenjuje na Kosovu, što znači da ima prioritet nad lokalnim zakonima i politikama. Iako Istanbulska konvencija naglašava važnost uspostavljanja programa za počinioce u vidu preventivnih mera, za sada ne postoje takvi specifični programi na Kosovu koji ispunjavaju uslove iz člana 16 Instanbulske konvencije. 

Ovaj izveštaj o politici ima za cilj da podrži sprovođenje programa za počinioce nasilja u porodici na Kosovu. Izveštaj daje pregled trenutne situacije i zalaže se za konkretne praktične i političke mere ka reformi postojećeg zakonodavnog i političkog okvira. Naposletku, predlažu se preporuke koje treba da razmotre sve relevantne instiutucije, a posebno Ministarstvo pravde, za uspostavljanje programa za počinioce. Pored pozivanja na međunarodno pravo ljudskih prava i dobre prakse, izveštaj uzima u obzir specifičnosčnost lokalnog konteksta. 

Sažetak o politici je dostupan ovde: https://rm.coe.int/implementing-perpetrator-programmes-in-kosovo-serbian/1680aa5266

Preuzeto sa sajta Saveta Evrope