Prvi registrovan istopolni brak u Crnoj Gori

Prvi istopolni brak u Crnoj Gori registrovan je dana 25.07.2021. godine u primorskom odmaralištu Budva, godinu dana nakon što je Crna Gora postala prva država van EU na Balkanu koja…

Komercijalni brendovi koji imaju društveno političku poruku ne mogu se tretirati isključivo u komercijalnom kontekstu

U predmetu Gachechiladze protiv Gruzije (predstavka br. 2591/19, 22.07.2021) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je povredu člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima (“Konvencija”).  Predmet se…

Kršenje Konvencije zbog de facto lišavanja mogućnosti za preispitivanje kazne doživotnog zatvora

U predmetu Sandor Varga i drugi protiv Mađarske (predstavke br. 39734/15, 35530/16, i 26804/18) Evropski sud za ljudska prava  („ESLJP“) utvrdio je povredu člana 3 (zabrana nehumanih ili ponižavajućih kazni…

Povreda prava na privično suđenje zbog neomogućavanja aplikantu koji ne osporava svoju krivicu da ispita svedoka

U predmetu Dodoja protiv Hrvatske (predstavka br. 53587/17, 24.06.2021), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) je zaključio da je došlo do povrede člana 6 stav 1 i 3 (d) Evropske…

Komentar Poverenice Saveta Evrope na stanje LGBTi osoba u Evropi

Dunja Mijatović, poverenica Saveta Evrope za ljudska prava („Poverenica“) objavila je Komentar ljudskih prava na političku manipulaciju homofobijom i transfobijom sa primerima iz cele Evrope. Komesarka je potvrdila kako rad…

Pretres kuće bez dovoljnog broja svedoka u skladu sa članom 8 Konvencije

U predmetu Simovski protiv Severne Makedonije (predstavka br. 46176/14, 24.06.2021), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) proglasio je predstavku neprihvatljivom. Slučaj se odnosio na pretres stana podnosioca predstavke, bez dovoljno…

CPT Izveštaj o Severnoj Makedoniji 2021

U objavljenom Izveštaju o Severnoj Makedoniji Evropskog Komiteta za sprečavanje mučenja i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) je utvrđeno da uprkos manjim poboljšanjima, uključujući renoviranje jednog krila istražnog…

Obdukcioni pregled deteta protiv volje roditelja nije u skladu sa Konvencijom

U slučaju Polat protiv Austrije (predstavka br. 12886/16, 20.07.2021), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i…

Mržnja u regionu zapadnog Balkana

„Blokirajte mržnju. Podelite ljubav! “ je regionalna kampanja čiji je cilj suočavanje sa fenomenom govora mržnje, čime se podiže svest šire javnosti o neposrednoj opasnosti govora mržnje i njegovim negativnim…

Nepriznavanje istopolnih zajednica zakonom dovelo do kršenja Konvencije

U slučaju Fedotova i drugi protiv Rusije (predstavke br. 40792/10, 30538/14 i 43439/14) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 8 (pravo…