Veza između zabrane prisilnog rada i krivičnog gonjenja žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima

U slučaju V.C.L. i A.N. protiv Ujedinjenog Kraljevstva (predstavke br. 77587/12 i 74603/12, 16.02.2021. godine ) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je utvrdio da je došlo do kršenja…

Opravdano otpuštanje uzbunjivača

U slučaju Gavlik protiv Lihtenštajna (predstavka br. 23922/19, 16.02.2021) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da nije došlo do kršenja člana 10 (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o…

Otplata u evrima zajma podignutog u švajcarskim francima

U svojoj odluci u slučaju Antonopoulou protiv Grčke (predstavka br. 46505/19 od 09.02.2021. godine), Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je proglasio predstavku neprihvatljivom. Slučaj se odnosio na zaključivanje…

Izveštaj organizacije Human Rights Watch 2021

Organizacija Human Rights Watch (“HRW”) u svom najnovijem izveštaju objavljenom u januaru 2021. godine navela je da su ljudska i manjinska prava, vladavina zakona i sloboda medija ostali ugroženi u…

Diskriminacija na osnovu pola zbog odbijanja zdravstvenog osiguranje tokom trudnoće

U slučaju Jurčić protiv Hrvatske (predstavka br. 54711/15 od 04.02.2021. godine) Evropski sud za ljudska prava  („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 14. (zabrana diskriminacije) Evropske…

Neefikasna istraga navoda o seksualnom zlostavljanju u sirotištu

U slučaju X i drugi protiv Bugarske (predstavka br. 22457/16 od 02.02.2021. godine) Evropski sud za ljudska prava (“ESLJP”) smatrao je da je došlo do kršenja proceduralnog dela člana 3…

Odbijanje da se pritvorenom advokatu odobri pristup određenim internet stranicama radi pripremanja odbrane dovelo do povrede slobode izražavanja

 U slučaju Ramazan Demir protiv Turske (predstavka br. 68550/17 od 09.02.2021. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 10 (sloboda izražavanja:…

Novčana kazna za prosjačenje na javnim površinama dovela do povrede Konvencije

U slučaju Lăcătuş protiv Švajcarske (predstavka br. 14065/15 od 19.01.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana 8 (pravo na poštovanje…

Odbijanje vlasti da pravno izmene promenu seksualnog identiteta bez hirurškog zahvata dovelo do kršenja Konvencije

U slučaju X i Y protiv Rumunije (predstavke br. 2145/16 i 20607/16 od 19.01.2020. godine) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) jednoglasno je zaključio da je došlo do kršenja člana…

Nedovoljno ograničena ovlašćenja policije dovela do povrede Konvencije

U slučaju Vig protiv Mađarske (predstavka br. 59648/13 od 14.01.2020) Evropski sud za ljudska prava („ESLJP“) utvrdio je kršenje člana 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije…