Screenshot 2021-09-02 at 13.33.08

Pavarësia dhe Paanshmëria e Gjyqësorit

Screenshot 2020-11-19 at 09.08.57

Covid-19 dhe Impakti mbi të Drejtat e Njeriut

pub_al

E Drejta Evropiane e Azilit përmes Jurisprudencës – Guidë për gjyqtarët, vendimmarrësit dhe profesionistët e së drejtës

alb

Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut gjatë 2018: Shqipëria, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia

albpublikacija

Fëmijët dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

torture-alb

Pasqyrë e Jurispudencës së Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  ndalimi i torturës, trajtimit apo ndëshkimit jonjerëzor apo denigrues

publication-free-express-alb

Jurispudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  liria e Shprehjes dhe Marrëdhënia e saj me të Drejtën e Privatësisë si dhe me të Drejtën e Gjykimit të Drejtë.

case-law-alb

Për një Zbatim më Efikas Vendor të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut

echr_guide-alb

Towards a More Effective National Implementation of the European Convention on Human Rights:  udhëzues për Parimet dhe Konceptet Kyçe të Konentës dhe Shfrytëzimit të tyre në Gjykatat Vendore