Европското право за азил низ судската практика – Водич за судиите, носителите на одлуки и практичарите

pub_mak
mak

Судска практика на Европскиот суд за човекови права со фокус врз 2018 година: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Северна Македонија и Србија

Деца и Европскиот суд за човекови права

makpublikacija
torture-mk

Преглед на судската пракса на Европскиот суд за човекови права:  забрана на мачење, нечовечко или понижувачкo постапување или казнување

Судска пракса на Европскиот суд за човекови права:  слободата на изразување и нејзиниот однос со правото на почитување на приватниот живот и правото на правично судење

publication-free-express-mk
case-law-mk

Неодамнешна судска пракса на Европскиот суд за човекови права во однос на Албанија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Србија

Кон поефективна национална имплементација на Европската конвенција за човекови права:  прирачник за клучните принципи и концепти на клучните конвенции и нивната употреба во домашните судови

echr_guide-mk