Evropsko pravo o azilu kroz sudsku praksu – Vodič za sudije, donosioce odluka i praktičare

pub_sr
srb

Praksa Evropskog suda za ljudska prava s fokusom na 2018. godinu: Albanija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija

Djeca i Evropski sud za ljudska prava

srbpublikacije
tortura-bcs

Pregled prakse Evropskog suda za ljudska prava: zabrana mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja

Praksa Evropskog suda za ljudska prava:  sloboda izražavanja i njen odnos sa pravom na poštovanje privatnog života i pravom na pravično suđenje

publication-free-express-bcs
novija-praksa-bcs

Skorašnja praksa Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Albaniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju

Ka delotvornijoj nacionalnoj implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima: vodič kroz ključne principe i koncepte Konvencije, kao i njihovu primenu u domaćim sudovima

vodic-bcs