Преглед на пресудите на Европскиот суд за човекови права – Србија

Во овој документ се дадени пресудите на Европскиот суд за човекови права кои се однесуваат на Србија од моментот кога таа држава ја ратификуваше Европската конвенција на 3 март 2004 година. Од 31 декември 2016 година, Судот има донесено 153 пресуди и 492 одлуки за допуштеност кои се однесуваат на Србија.

echr-srb