Pasqyrë e aktgjykimeve të GjEDNj-së – Serbia

Ky dokument pasqyron gjykimet e GjEDNj-së në lidhje me Serbinë, që nga ratifikimi i Konventës Europiane më 3 mars 2004. Që nga 31 dhjetori i vitit 2016, Gjykata ka nxjerrë 153 aktgjykime dhe 492 vendime të pranueshmërisë në lidhje me Serbinë.

echr-srb