Европскиот регион на Меѓународната асоцијација на лезбејки, хомосексуалци, бисексуалци, транссексуалци и интерсексуалци („ИЛГА Европа“) објави извештај под наслов „Влијанија на КОВИД-19 врз ЛГБТИ заедниците во Европа и Централна Азија: Извештај...

Албанија, како и многу земји во светот во ова време на пандемија, се соочува со предизвикот да воспостави правична рамнотежа помеѓу заштитата на здравјето, минимизирањето на економските и социјалните потешкотии...

Во предметот Кулијас против Кипар (жалба бр. 48781/12, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 6, став 1 (право на правично судење) од...

Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1...

Во предметот Судита Кеита против Унгарија (жалба бр. 42321/15, 12.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот и семејниот...

Во предметот Пендов против Бугарија (жалба бр. 44229/11 од 26/03/2020) Европскиот суд за човекови права утврди дека дошло до кршење на член 1 од Протоколот бр. 1 (заштита на сопственоста)...

Европскиот суд за човекови права презеде низа исклучителни мерки како одговор на избивањето на епидемијата на коронавирусот COVID-19. Во согласност со мерките за изолaција донесени од земјата домаќин, и притоа поспешувајќи...

Директорот за човекови права на Советот на Европа го прими Државниот секретар на Министерството за правда на Србија, на маргините на состанокот на Комитетот на заменици министри на Советот на...

Во предметот Худоровиќ и др. Словенија (жалби бр. 24816/14 и 25140/14 од 10 март 2020 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) утврди дека: не дошло до кршење на...

Во предметот на Фајковиќ и други против Босна и Херцеговина (жалба бр. 38868/17, 11.02.2020), Европскиот суд за човекови права ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на побарувањата на жалителите...