На 8 декември, Мисијата на ОБСЕ во Црна Гора го објави документот Прирачник за медиумско известување за родово засновано насилство врз жените, водич за медиумски професионалци во кој се промовира...

Целта на истражувањето е да се обезбедат цврсти докази за донесување на одлуки кое би се засновало на информираност на жените и нивно застапување на различни нивоа за да се...

Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Одделот за родова рамноправност на ОБСЕ на 15 мај 2019 година во Скопје ja претставија анкетата за благосостојбата и безбедноста на жените во Северна...

,,Сите жени и девојки имаат право да живеат без насилство. За жал, ова не е реалност. Една од три жени доживеала физичко или сексуално насилство - 22% страдаат од рацете...

Експертската група на Советот на Европа за борба против насилството врз жените и семејното насилство (GREVIO) ги објави своите евалуациски извештаи за Црна Гора и Турција. Извештаите содржат целосна анализа...