Во предметот Чвик против Полска (жалба бр. 31454/10, 05.11.2020) Европскиот суд за човекови права утврди, со пет гласа „за“ и два „против“, дека дошло до повреда на членот 6, став...

Во предметот А и Б против Романија (жалба бр. 48442/16, 02.06.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло повреда на член 2 (право на живот) од Европската...

Во предметот Кулијас против Кипар (жалба бр. 48781/12, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 6, став 1 (право на правично судење) од...

Предметот Бешири против Албанија (жалба бр. 29026/06, 07.05.2020) и 11 други жалби се однесуваа на пролонгирано неспроведување на правосилни одлуки за доделување надомест за одземен имот за време на комунизмот....

Уставниот суд на Босна и Херцеговина заклучи на 22.04.2020 година дека дошло до повреда на правото на жалителот на слобода на движење согласно член II (3) (м) од Уставот на...

Од избувнувањето на пандемијата, забележан е драматичен пораст на евидентирани случаи на насилство врз жените и семејно насилство, како во светот, така и во земјите-членки на Советот на Европа. Комитетот...

Во предметот Драган Петровиќ против Србија (жалба бр. 75229/10, 14.04.2020) Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 8 (право на почитување на приватниот...

Во предметот на Фајковиќ и други против Босна и Херцеговина (жалба бр. 38868/17, 11.02.2020), Европскиот суд за човекови права ја прогласи жалбата за недопуштена. Предметот се однесуваше на побарувањата на жалителите...

Групата на држави против корупцијата (ГРЕКО) го објави на 06.02.2020 год. својот Втор извештај за усогласеност во рамките на  четвртиот круг на оценка на Црна Гора (за спречување на корупцијата...

Во предметот Александру Маријан Јанку против Романија (жалба бр. 60858/15, 04.02.2020), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека не дошло до повреда на член 6, став 1 (право на...