Во предметот И.Е. против Република Молдавија (жалба бр. 45422/13, 26.05.2020) Европскиот суд за човекови права утврди повреда на член 3 (забрана на тортура) и повреда на член 5, став 1...

Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) objavio je zvaničnu listu principa o postupanju sa osobama lišenim slobode u kontekstu pandemije Coronavirus disease 2019...

Во предметот Улемек против Хрватска (жалба бр. 21613/16 од 31 октомври 2019 година), Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП) утврди дека дошло до повреда на член 3 (понижувачко постапување) од...

Во предметот Пуриќ и Р.Б. против Србија (жалби бр. 27929/10 и 52120/13), Европскиот суд за човекови права утврди дека имало повреда на член 5, став 3 од Европската конвенција за...

Во предметот Каак и други против Грција (жалба бр. 34215/16 од 3.10.2019 година), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека: не дошло до повреда на член 3 (забрана...

Европскиот комитет за превенција на тортура и нечовечно или понижувачко постапување или казнување (КПТ) објави извештај за последната посета на Албанија во ноември 2018 година. За време на својата посета, КПТ...

Во предметот на Риѕото против Италија (жалба бр. 20983/12 од 5 септември 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно утврди дека дошло до повреда на член 5, став...

Во предметот на Ал Хусин против Босна и Херцеговина (бр. 2) (жалба бр. 10112/16 од 25 јуни 2019-та година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно заклучи дека: дошло...

Во случајот Биговиќ против Црна Гора, Европскиот суд за човекови права утврдил повреда на членот 5, став 1, повреда на членот 5, став 3 и повреда на член 3 (во...

Во предметот Илнзеер (Ilnseher) против Германија, Европскиот суд за човекови права се изјасни дека нема повреда на Конвенцијата. Предметот се однесуваше на законитоста на дополнителен превентивен притвор на лице осудено...