Во својата одлука во предметот Матијашиќ против Хрватска (жалба бр. 38771/15, 07.01.2021), Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата за недопуштена. Во 2013 и 2014 година на територијата на...

Во предметот Велков против Бугарија (жалба бр. 34503/10), Европскиот суд за човекови права едногласно утврди дека дошло до повреда на член 4 од Протоколот бр. 7 (право да не се...

Во предметот на Курт против Австрија (жалба бр. 62903/15 од 4 јули 2019 година), Европскиот суд за човекови права („ЕСЧП“) едногласно одлучи дека не дошло до повреда на член 2...

Европскиот суд за човекови права едногласно ја прогласи жалбата во предметот Серажин против Хрватска за недопуштена (жалба бр. 19120/15, 08.11.2018 година). Предметот се однесуваше на мерките кои се користат во...