Screenshot 2022-12-07 at 15.57.45

The Protection of Human Rights during Times of Emergency

Emergencies, such as the Covid-19 pandemic, present complex challenges for State authorities. Such situations require States to balance their responsibilities to respond quickly and effectively to an emergency whilst continuing to safeguard the range of rights and freedoms that an emergency response may impact. Building on the legal analysis in the 2020 Guide “Covid-19 and the Impact on Human Rights”, this publication seeks to provide practical guidance on how best to approach the novel questions that arose during the pandemic whilst upholding individuals’ human rights. In Part one, the guide addresses critical questions posed by emergency situations like Covid-19, including how to balance the different rights engaged in contexts ranging from compulsory vaccinations to the imposition of lockdowns. Part two of the guide contains summaries of the European Court of Human Rights’ case-law identified as most relevant to the Convention rights discussed in Part one.

Screenshot 2022-12-07 at 16.10.22

Заштита на човековите права во вонредни ситуации

Вонредните ситуации, како што е пандемијата Ковид-19, претставуваат сложени предизвици за државните власти. Ваквите ситуации бараат од државите на урамнотежен начин да ги исполнат своите одговорности за брзо и ефективно реагирање во вонредни ситуации и истовремено да продолжат да ги штитат сите права и слободи на кои може да влијае таквата реакција. Надоврзувајќи се на правната анализа во Водичот за 2020 година „Ковид-19 и неговото влијание врз човековите права“, во оваа публикација се даваат практични насоки за тоа како најдобро да се пристапи кон новите прашања што се појавија за време на пандемијата, а притоа да се заштитат човековите права на поединците. Во првиот дел на водичот се дава осврт на клучните прашања кои се наметнуваат во вонредни ситуации како што е Ковид-19, вклучително и како урамнотежено да се пристапи кон различните права поврзани со широк спектар на контексти – од задолжителна вакцинација до наметнување на мерки за забрана на движење (анг. lock down) . Вториот дел од водичот содржи резимеа на судската пракса на Европскиот суд за човекови права која е идентификувана како најрелевантна за правата од Конвенцијата опфатени во првиот дел.

Screenshot 2022-12-07 at 16.10.58

Zaštita ljudskih prava u izvanrednim situacijama

Izvanredne situacije, kao što su one uzrokovane pandemijom Covid-19, nameću složene izazove za tijela državne vlasti. Takve situacije zahtijevaju od država da uravnoteženo ispune svoju odgovornost kako bi brzo i učinkovito mogle odgovoriti na situacije u kojima treba hitno postupati dok istodobno valja nastaviti štititi niz prava i sloboda na koje takav hitan odgovor može utjecati. Nadovezujući se na pravnu analizu sadržanu u Vodiču iz 2020. godine „COVID-19 i njegov utjecaj na ljudska prava“, ova publikacija nastoji pružiti praktične smjernice o tome kako na najbolji način pristupiti novim pitanjima koja su se nametnula tijekom pandemije, a pritom osigurati zaštitu ljudskih prava svakog pojedinca. U prvom dijelu, vodič se bavi ključnim pitanjima koja proizlaze iz izvanrednih situacija kao što je Covid-19, uključujući i pitanje kako uravnoteženo pristupiti različitim pravima povezanima sa širim spektrom konteksta – od obveznog cijepljenja do nametanja zabrane kretanja (engl. lock down). Drugi dio vodiča navodi sažetke iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava koja je identificirana kao najrelevantnija za prava iz Konvencije o kojima je riječ u prvom dijelu.

Screenshot 2022-12-07 at 16.11.21

Mbrojtja e të Drejtave të Njeriut në Kohë Krizash

Krizat, siç ishte ajo me pandeminë Covid-19, paraqesin sfida komplekse për autoritetet shtetërore.  Situatat e tilla kërkojnë nga shtetet të balansojnë përgjegjësinë e tyre për t’iu përgjigjur shpejt dhe në mënyrë efikase një krize ndërsa vazhdojnë të garantojnë një varg të drejtash dhe lirish që mund të ndikohen nga kriza në fjalë. Duke u nisur nga analiza ligjore e Udhëzuesit 2020 “Covid-19 dhe Ndikimi i Covid-19 në të Drejtat e Njeriut” ky publikim mëton të ofrojë udhëzime praktike se si t’i qasemi më së miri çështjeve të reja që kanë dalur gjatë pandemisë duke mbrojtur njëkohësisht të drejtat e njeriut. Në Pjesën e Parë, udhëzuesi trajton çështjet kritike që paraqiten në situata emergjente siç ishte ajo me Covid-19, duke përfshirë mënyrat e balansimit të të drejtave të ndryshme të përfshira në kontekste nga vaksinimi i detyrueshëm deri te imponimi i mbylljes. Pjesa e Dytë e udhëzuesit përmban përmbledhje të praktikës gjyqësore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut të identifikuara si më relevante karshi të drejtave të Konventës të shtjelluara në Pjesën e Parë.