O Forumu o vladavini prava  

Ljudska prava u vanrednim okolnostima prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima

Deveti godišnji regionalni Forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji organizuju AIRE centar i Civil Rights Defenders, održaće se u albanskoj prestonici Tirani 25. i 26. novembra 2022. godine. Održavanje ovog skupa podržavaju Ministarstvo spoljnih poslova i razvoja Ujedinjenog Kraljevstva, Vlada Švedske i fondacija Konrad Adenauer Stiftung.   

Cilj Foruma je da unapredi primenu Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) u regionu, podstakne regionalnu saradnju u daljem razvoju vladavine prava i ljudskih prava, kao i da doprinese procesu evropskih integracija zemalja u regionu. Učesnici ovogodišnjeg Foruma će se usredsrediti na zaštitu ljudskih prava u vanrednim okolnostima. Pre skoro dve godine smo na Forumu 2020 održanom u sred pandemije COVID-19 razgovarali o njenim efektima na ljudska prava. U to vreme je (i na evropskom i na nacionalnim nivou) postojala ograničena jurisprudencija o zaštiti ljudskih prava tokom pandemije a Forum je učesnicima pružio priliku da razmotre mogućnosti primene važećih odredbi i sudske prakse u cilju zaštite ljudskih prava u situacijama u kojima se svet suočio sa pitanjima bez presedana. Forum 2022 će predstavljati priliku da sagledamo ključne pravne novine i pouke koje smo izvukli tokom ovog dvogodišnjeg perioda. Na Forumu će takođe biti predstavljen naš ažurirani vodič o pandemiji  COVID-19 i ljudskim pravima, u kojem je u obzir uzeta relevantna evropska i nacionalna sudska praksa nastala od početka pandemije. Ovi predmeti i dopune vodiča pružaju temeljne smernice o pitanjima vezanim za ostvarivanje ravnoteže među pravima i zaštitu ljudskih prava u kontekstu pandemije, ali se odlikuju i širim značajem budući da se odnose na zaštitu prava tokom vanrednih okolnosti uopšte. 

Sada kada izlazimo iz pandemije, Forum će, dakle, pružiti priliku za diskusije o poukama izvučenim iz ovih vremena bez presedana kada je reč o delotvornoj zaštiti ljudskih prava u vanrednim okolnostima. Učesnici će, na primer, razgovarati o pristupu koji je Evropski sud za ljudska prava primenio u pogledu pozivanja država na član 15 EKLJP radi odstupanja od obaveza iz Konvencije, o ulozi pravosuđa  u nadzoru nad merama koje su države preduzele tokom pandemije, o ključnim faktorima koji se moraju uzeti u obzir prilikom odmeravanja suprotstavljenih prava i interesa u kontekstu vanrednih okolnosti, kao i o tome kako se načela poput srazmernosti i supsidijarnosti primenjuju  i kako bi trebalo da se primenjuju u ovom kontekstu. Sva su ta pitanja bila od ogromnog značaja tokom pandemije. Međutim, budući da se i dalje suočavamo sa novim izazovima i vanrednim okolnostima, poput rata u Ukrajini, jasno je da će razumevanje ovih pitanja biti od suštinskog i šireg značaja i za osiguravanje uspešne zaštite ljudskih prava i u budućnosti.   

GALERIJA

NOVOSTI

O NAMA

The Rule of Law Platform for Western Balkans provides comprehensive insight into the rule of law and protection of individual rights in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro and Serbia.

Contact us