Children and the European Court of Human Rights

This guide focuses on the rights of the child in the case law of the European Court of Human Rights. It emphasises the approach taken by the Court to key principles: the primacy of the best interests of the child, including the importance of hearing the child, and to their application to the State’s obligations to children in a range of scenarios. The authors highlight the relevant jurisprudence and provide case summaries of relevant selected case law pertaining to issues such as custody, children in care, children and the criminal justice system, and children and immigration.

Деца и Европскиот суд за човекови права

Овој водич се фокусира на правата на децата во судската пракса на Европскиот суд за човекови права. Тој го нагласува пристапот кој го зазема Судот во однос на клучните начела: приматот на најдобрите интереси на детето, вклучувајќи ја и важноста детето да биде сослушано и нивната примена врз обврските на државата кон децата во еден спектар на сценарија. Авторите ја потенцираат релевантната јуриспруденција и даваат резимеа на предмети од селектираната релевантна судска пракса што се однесува на прашања како што се старателството, децата под грижа и надзор [на државата], децата и кривично-правниот систем и децата и имиграцијата.

Djeca i Evropski sud za ljudska prava

Ovaj vodič usredsređen je na prava deteta u praksi Evropskog suda za ljudska prava. U njemu se ističe pristup Evropskog suda ključnim načelima: prvenstvenom značaju interesa deteta, uključujući značaj da se sasluša mišljenje deteta, i njihovu primenu na obaveze koje države imaju prema deci u nizu scenarija. Autori ukazuju na relevantnu jurisprudenciju i daju prikaze relevantne sudske prakse koja se odnosi na pitanja poput starateljstva, zbrinjavanja dece, dece i krivičnopravnog sistema, kao i dece u kontekstu migracija.

Fëmijët dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut

Ky udhërrëfyes fokusohet tek të drejtat e fëmijës në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Ai thekson qasjen e Gjykatës ndaj parimeve kyçe: përparësia e interesit më të mirë të fëmijës, përfshirë rëndësinë e dëgjimit të fëmijës, dhe zbatimi i detyrimeve të Shtetit ndaj fëmijëve në një sërë situatash. Autorët/et nënvizojnë jurisprudencën përkatëse dhe bëjnë përmbledhje të rasteve relevante për çështje si kujdestaria, fëmijët nën përkujdesje, fëmijët dhe sistemi i drejtësisë penale, dhe fëmijët dhe imigracioni.