Covid-19 and the Impact on Human Rights

This guide was created in response to the impact on human rights protection during the Covid-19 pandemic. The first part of the publication analyses the rights in the European Convention on Human Rights that have been most affected by the Covid-19 pandemic and by government responses to contain it. The authors have based their findings on the Convention provisions and the judgments and decisions most relevant to the legal issues raised by the pandemic and applied the existing case law of the European Court of Human Rights to the novel set of facts which may come before courts. The guide tackles key issues such as derogation from the Convention, access to courts and the right to medical treatment and is a useful tool in interpreting and applying Convention Rights in the context of the Covid-19 crisis. Part two of the guide contains summaries of the Court’s case-law identified as most relevant to the Convention rights discussed in Part one.

Ковид-19 и ефектот врз човековите права

Овој водич беше креиран како одговор на влијанието на заштитата на човековите права во текот на пандемијата Ковид-19. Првиот дел од публикацијата ги анализира правата од Европската конвенција за човекови права кои беа најмногу погодени од пандемијата Ковид-19 и од владините одговори да ги ограничат истите. Авторите ги засноваа нивните наоди врз одредбите од Конвенцијата и врз пресудите и одлуките кои се најрелевантни за правните прашања покренати со пандемијата и ја применија постојната судска пракса на Европскиот суд за човекови права врз новиот сет на факти кои би можеле да дојдат пред судовите. Водичот се осврнува на клучните прашања како што се отстапувањата (дерогациите) од Конвенцијата, пристапот до судовите и правото на медицински третман и тој претставува корисна алатка во толкувањето и применувањето на правата од Конвенцијата во контекст на кризата Ковид-19. Вториот дел од водичот содржи резимеа на судската пракса на Судот којашто е најрелевантна за правата од Конвенцијата  за кои се расправа во првиот дел.

COVID-19 i njegov uticaj na ljudska prava

Ovaj vodič sačinjen je u odgovor na efekat pandemije oboljenja COVID-19 na zaštitu ljudskih prava. U prvom delu publikacije su analizirana prava po osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima koja su najviše pogođena pandemijom oboljenja COVID-19 i merama koje su države preduzele kako bi je suzbile. Autori su svoje zaključke zasnovali na odredbama Evropske konvencije i na presudama i odlukama koje su najrelevantnije za pravna pitanja koja su se pojavila tokom pandemije i primenili su postojeću praksu Evropskog suda za ljudska prava na nove činjenice koje bi se mogle pojaviti pred sudovima. Vodič se bavi ključnim pitanjima poput odstupanja od Evropske konvencije, pristupa sudu i prava na lečenje i predstavlja korisnu alatku za tumačenje i primenu konvencijskih prava u kontekstu krize izazvane pandemijom oboljenja COVID-19. U drugom delu vodiča su dati prikazi prakse Evropskog suda koja je najrelevantnija za prava po Evropskoj konvenciji razmotrena u prvom delu.

Covid-19 dhe Impakti mbi të Drejtat e Njeriut

Ky udhërrëfyes u krijua në reagim ndaj impaktit mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut gjatë pandemisë Covid-19. Pjesa e parë e publikimit analizon të drejtat në Konventën Evropiane të të Drejtave të Njeriut të cilat janë prekur më shumë nga pandemia Covid-19 dhe nga veprimet e qeverive për të përmbajtur përhapjen e saj. Autorët/et i bazuan gjetjet e tyre mbi dispozitat e Konventës si dhe mbi vendimet përfundimtare dhe vendimet e tjera që ishin më relevante për problemet ligjore që u shfaqën gjatë pandemisë, dhe aplikuan praktikën gjyqësore ekzistuese të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në kuadrin e ri të fakteve që mund të dalin para gjykatave. Udhërrëfyesi shtjellon çështje kyçe siç janë derogimi nga Konventa, qasja në gjykata dhe e drejta për trajtim mjekësor, dhe është një instrument i dobishëm për interpretimin dhe zbatimin e të drejtave të Konventës në kontekstin e krizës së Covid-19. Pjesa II e udhërrëfyesit përmban përmbledhje të praktikës gjyqësore të Gjykatës që është identifikuar si më relevante për të drejtat e Konventës që diskutohen në Pjesën I.

Covid-19 ve İnsan Haklarına Etkisi

Covid-19 pandemisi döneminde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) hakkındaki bu Kılavuz, Güney Doğu Avrupa Yedinci Yıllık Bölgesel Hukukun Üstünlüğü Forumu’nun çerçevesini ortaya koymaktadır. Forum, 2014 yılından bu yana uluslararası, yüksek ve anayasa mahkemelerinin temsilcilerini, yargı konseyleri başkanlarını, adli eğitim akademileri ve kurumlarının yöneticilerini, Strazburg Mahkemesi nezdinde görev yapan hükümet temsilcilerini, STK temsilcilerini ve önde gelen hukuk uzmanlarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilgili olarak Strazburg ve Forum’da yer alan ulusal yargı temsilcileri için en ilgili olabilecek konuları tartışmak üzere bir araya getirmektedir.