European Law on Asylum Through Case Law: a guide for judges, decision makers and practitioners

The guide forms part of a wider project aimed at addressing the challenges the countries of the Western Balkans have faced in response to the increased number of migrants and refugees fleeing into Europe since 2015. Countries in this region are mainly transit countries for migrants and refugees but there has also been an increase in the number of asylum applications in Western Balkan countries themselves in response to the European Union Member States imposing stricter border controls. The authors provide insights, expert commentary, and case summaries of the most important case law from the European Court of Human Rights, the Court of Justice of the European Union, and domestic European courts in relation to asylum. This publication aims to increase the knowledge and capacity of the judiciary in the Western Balkans to ensure the proper implementation of international standards at domestic level and the protection of the fundamental rights of asylum seekers.

Европското право за азил низ судската практика – Водич за судиите, носителите на одлуки и практичарите

Водичот сочинува дел од еден поширок проект кој имаше за цел да ги адресира предизвиците со кои беа соочени земјите од Западниот Балкан како одговор на зголемениот број мигранти и бегалци кои пребегаа во Европа уште од 2015 година. Земјите во овој регион се главно транзитни земји за мигранти и бегалци, но исто така има пораст во бројот на барањата за азил во самите земји од Западниот Балкан како одговор на тоа што државите-членки на Европската унија наметнуваат строги гранични контроли. Авторите даваат увиди, експертски коментари и резимеа на случаите од најважната судска пракса на Европскиот суд за човекови права, Судот на правдата на Европската унија и домашните европски судови во врска со азилот. Оваа публикација има за цел да ги зголеми знаењето и капацитетот на судството во Западниот Балкан да осигура правилно спроведување на меѓународните стандарди на домашно ниво и заштита на темелните права на барателите на азил.

Evropsko pravo o azilu kroz sudsku praksu – Vodič za sudije, donosioce odluka i praktičare

Ovaj vodič je sačinjen u okviru šireg projekta posvećenog izazovima sa kojima su se zemlje na Zapadnom Balkanu suočile kada je povećan priliv broj migranata i izbeglica koji su bežali u Evropu od 2015. godine. Iako zemlje Zapadnog Balkana uglavnom predstavljaju zemlje tranzita za izbeglice i migrante, došlo je i do povećanja broja zahteva za azil u zemljama regiona nakon što su države članice Evropske unije uvele strože kontrole na granicama. U vodiču su dati analiza i stručni komentari, kao i rezimei najvažnije prakse o azilu Evropskog suda za ljudska prava, Suda pravde Evropske unije i domaćih evropskih sudova. Publikacija je sačinjena radi produbljivanja znanja i kapaciteta nosilaca pravosudnih funkcija na Zapadnom Balkanu da obezbede valjanu primenu međunarodnih standarda na nacionalnom nivou, kao i zaštitu osnovnih prava tražilaca azila.

E Drejta Evropiane e Azilit përmes Jurisprudencës – Guidë për gjyqtarët, vendimmarrësit dhe profesionistët e së drejtës

Udhërrëfyesi është pjesë e një projekti më të gjerë i cili synon të adresojë sfidat që kanë hasur vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë përballjes me një numër gjithnjë e më të madh të migrantëve dhe refugjatëve të ardhur në Evropë që nga viti 2015. Vendet e këtij rajoni janë kryesisht vende tranzit për migrantët dhe refugjatët, por njëkohësisht ka pasur rritje të numrit të kërkesave për azil edhe në vetë vendet e Ballkanit Perëndimor si pasojë e rreptësimit të kontrolleve kufitare nga Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian. Autorët/et ofrojnë analiza, komente ekspertësh, si dhe përmbledhje të çështjeve nga praktikat më të rëndësishme gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian dhe gjykatave vendase evropiane në lidhje me azilin. Ky publikim ka për qëllim të shtojë njohuritë dhe kapacitetet e gjyqësorëve në Ballkanin Perëndimor për të siguruar zbatimin e duhur të standardeve ndërkombëtare në nivel vendi dhe mbrojtjen e të drejtave themelore të azilkërkuesve.