Screenshot 2021-09-02 at 11.47.52

Independence and Impartiality of the Judiciary

This guide provides insight into the key principles underpinning the independence and impartiality of the judiciary, as developed by the European Court of Human Rights. In Part one, the authors examine the right of access to court under Article 6 of the European Convention on Human Rights as a fundamental conceptual element of the notion of the rule of law, and focus their analysis on the institutional requirements of Article 6 § 1, which concern an “independent and impartial tribunal established by law”. While “independence” and “impartiality” are sometimes considered together by the Court, the guide examines them in two separate chapters, reflecting their status as two distinct concepts that encompass different requirements. Part two of the guide contains summaries of the Court’s case-law identified as most relevant to the Convention rights discussed in Part one.

Независност и непристрасност на судството

Овој водич дава увид во клучните начела кои ја сочинуваат основата за независноста и непристрасноста на судството, онака како што се тие развиени од страна на Европскиот суд за човекови права. Во првиот дел, авторите го разгледуваат правото на пристап до суд според членот 6 од Европската конвенција за човекови права како темелен концептуален елемент на поимот на владеење на правото и тие ја фокусираат нивната анализа на институционалните барања на членот 6 став 1, што се однесуваат на „независен и непристрасен трибунал воспоставен со закон“. Иако „независноста“ и „непристрасноста“ понекогаш се разгледуваат заедно од страна на Судот, водичот нив ги разгледува во две одвоени поглавја, рефлектирајќи го нивниот статус како два засебни концепти кои опфаќаат различни барања. Вториот дел од водичот содржи резимеа на судската пракса на Судот која е идентификувана како најрелевантна за правата од Конвенцијата за кои се расправа во првиот дел.

Nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa

U ovom vodiču je dat pregled ključnih načela na kojima se temelje nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa a koja je razvio Evropski sud za ljudska prava. Autori u prvom delu razmatraju pravo na pristup sudu na osnovu člana 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima kao osnovnom konceptualnom elementu pojma vladavine prava a u analizi se usredsređuju na institucionalne zahteve člana 6, st. 1, koji se odnose na „nezavisni i nepristrasni sud obrazovan na osnovu zakona“. Premda Evropski sud povremeno zajedno razmatra „nezavisnost“ i „nepristrasnost“, suda, u vodiču se ova dva koncepta obrađuju u posebnim poglavljima budući da predstavljaju dva odvojena pojma koja podrazumevaju različite zahteve. U drugom delu vodiča je dat prikaz prakse Evropskog suda koja je najrelevantnija za prava po Evropskoj konvenciji koja su razmotrena u prvom delu.

Pavarësia dhe Paanshmëria e Gjyqësorit

Ky udhërrëfyes hedh një shikim të përgjithshëm mbi parimet kyçe tek të cilat bazohen pavarësia dhe paanshmëria e gjyqësorit, ashtu siç janë zhvilluar nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Në Pjesën I, autorët/et ndërmarrin një analizë të së drejtës për qasje në gjykatë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, si element konceptual themelor i nocionit të shtetit të së drejtës, dhe e fokusojnë këtë analizë në kriteret institucionale të nenit 6 § 1, të cilat kanë të bëjnë me “gjykatën e pavarur dhe të paanshme të ngritur me ligj”. Ndërkohë që “pavarësia” dhe “paanshmëria” nganjëherë merren në konsideratë së bashku nga Gjykata, udhërrëfyesi i shqyrton ato në dy kapituj të ndarë, duke pasqyruar statusin e tyre si dy koncepte të dallueshme që ngërthejnë kritere të ndryshme. Pjesa II e udhërrëfyesit përmban përmbledhje të praktikës gjyqësore të Gjykatës që është identifikuar si më relevante për të drejtat e Konventës që diskutohen në Pjesën I.

Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Bu rehber, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına ilişkin olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından geliştirilen temel ilkelere ilişkin  anlayışı aktarmaktadır. Birinci bölümde, yazarlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi’nde düzenlenen mahkemeye erişim hakkını, hukukun üstünlüğünün temel bir kavramı olarak inceliyor ve analizlerini, Madde 6.1 tarafından düzenlenen, “bağımsız ve tarafsız bir mahkemenin yasayla kurulması”na ilişkin kurumsal gerekliliklere dayandırıyorlar.  “Bağımsız” ve “tarafsız” kavramları bazen Mahkeme tarafından birlikte değerlendirilse de, rehber bu tanımları iki ayrı bölümde inceliyor, bunları iki farklı kavram olarak ele alıp farklı gereklilikleri tartışıyor. Rehberin ikinci bölümünde ise, Mahkeme’nin, ilk bölümde tartışılan Sözleşme haklarına en uygun içtihatın özetleri yer alıyor.