The Jurisprudence of the European Court of Human Rights: freedom of expression and its relationship with the right to respect for private life and the right to a fair trial

This guide explores the right to freedom of expression enshrined in Article 10 of the European Convention on Human Rights. In Part one, the authors emphasise the broad interpretation of this Article by the European Court of Human Rights and how a person’s right to freedom of expression is likely to affect the Convention rights of others. By highlighting the nature of Article 10 as a qualified right, this guide focuses on the instances of interplay between Convention rights and the balancing exercise required by courts. Notably, the relationship between the right to freedom of expression with the Article 6 right to a fair trial, and the Article 8 right to respect for private life is examined. Part two of the guide contains summaries of the Court’s case-law identified as most relevant to the discussions in Part one.

Судска пракса на Европскиот суд за човекови права:  слободата на изразување и нејзиниот однос со правото на почитување на приватниот живот и правото на правично судење

Овој водич го разгледува правото на слобода на изразување втемелено во членот 10 од  Европската конвенција за човекови права. Во првиот дел, авторите ја нагласуваат широката интерпретација на овој член од Европската конвенција за човекови права од страна на Европскиот суд за човекови права и тоа како правото на слобода на изразување на едно лице може да се одрази врз правата на другите од Конвенцијата. Потенцирајќи ја природата на членот 10 како квалификувано право, овој водич се фокусира на случаите на содејство помеѓу правата од Конвенцијата и тестот на балансирање кој се бара од судовите. Особено значајно е да се разгледа поврзаноста на правото на слобода на изразување со правото на правично судење од членот 6, како и со правото на почитување на приватниот живот од членот 8. Вториот дел од водичот содржи резимеа на судската пракса на Судот идентификувана како најрелевантна во дискусиите во првиот дел.

Praksa Evropskog suda za ljudska prava:  sloboda izražavanja i njen odnos sa pravom na poštovanje privatnog života i pravom na pravično suđenje

U ovom vodiču se analizira pravo na slobodu izražavanja zajemčeno članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Autori u prvom delu ukazuju na široko tumačenje ovog člana od strane Evropskog suda za ljudska prava i mogućnosti da pravo nekog lica na slobodu izražavanja utiče na ostvarivanje konvencijskih prava drugih ljudi. Ističući prirodu člana 10 kao kvalifikovanog prava, autori vodiča se usredsređuju na slučajeve kada dolazi do međusobnog dejstva prava po osnovu Konvencije i ravnotežu koju sudovi treba da uspostave među njima, naročito kada je potrebno da ostvare ravnotežu između slobode izražavanja, s jedne strane, i prava na pravično suđenje po osnovu člana 6 ili prava na poštovanje privatnog života po osnovu člana 8, s druge. U drugom delu vodiča su dati rezimei prakse Evropskog suda koja je najrelevantnija za pitanja razmotrena u prvom delu.

Jurispudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut:  liria e Shprehjes dhe Marrëdhënia e saj me të Drejtën e Privatësisë si dhe me të Drejtën e Gjykimit të Drejtë.

Ky udhërrëfyes eksploron të drejtën e lirisë së shprehjes të ngërthyer në nenin 10 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Në Pjesën I, autorët/et theksojnë interpretimin e gjerë të këtij neni nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut, dhe mënyrat se si e drejta e një personi për lirinë e shprehjes me gjasë mund të ndikojë tek të drejtat e të tjerëve sipas Konventës. Duke theksuar natyrën e nenit 10 si e drejtë e kualifikuar, ky udhërrëfyes përqendrohet tek rastet kur ndërthuren të drejtat e Konventës dhe vendosja e ekuilibrit që kërkohet nga gjykatat. Kryesisht, shqyrtohet marrëdhënia e të drejtës për lirinë e shprehjes me të drejtën e nenit 6 për gjyq të drejtë, dhe të drejtën e nenit 8 për respekt ndaj jetës private. Pjesa II e udhërrëfyesit përmban përmbledhje të praktikës gjyqësore të Gjykatës që është identifikuar si relevante për diskutimet në Pjesën I.